@@@
2017N914
͉̓
2017Nߒшꔒ
8ߌȓшꔒ
14()bC(T.㎇)
 28h=
724Ԍ
27h=
 21.30
 I@ 2.50
  3.45
 q22.48
  5.33
 V24.31
y ˎ21.30
V r27.51
C @12.37
 Rr16.57
\V̌v 39.86
281x