@@@
2017N422
͉̓
2017Nߒшꔒ
3ߍbCZ
22(y)ȉKꔒ(T.ꔒ)
Ƃ 28h=
326
27h=
  2.11
 @ 4.00
 r29.01
 @27.46
 oq 0.29
 V16.28
y ˎ27.35
V r24.55
C @13.29
 Rr19.27
\V̌v135.36
301x